นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กำหนดวิธีการที่กลุ่ม บริษัท โคโรเนทโบรกเกอร์ จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) รวบรวม จัดเก็บ ใช้ เผยแพร่ หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งมีขอบเขตการบังคับใช้สำหรับสำหรับระบบบริการ ระบบขายประกันออนไลน์ ทั้งในการบริการระบบเว็บไซต์ get-insure.com และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

  ข้อมูลที่จัดเก็บตามขอบเขตการบังคับใช้และวัตถุประสงค์สำหรับระบบบริการ ระบบขายประกันออนไลน์ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องเก็บรวบรวม และ ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ นำเสนอโปรโมชั่นได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

  1. ข้อมูลระบุตัวบุคคล

   ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สถานภาพการสมรส และอาชีพ

  2. ข้อมูลติดต่อ

   ซึ่งอาจรวมถึง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมลล์ ชื่อ Facebook ID และ LINE ID

  3. ข้อมูลอื่นๆ

   ข้อมูลระบุตัวยานพาหนะ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ การใช้คุกกี้ (Cookies) และข้อมูลอื่นใดที่คุณได้ให้ไว้กับเรา

 2. เราเก็บรวบรวมอย่างไร

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเมื่อคุณเปิดเผยต่อเรา และบุคคลใดๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณหรือได้รับการแต่งตั้งโดยคุณเปิดเผยข้อมูลต่อเรา เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เปิดเผยข้อมูล (“เจ้าของข้อมูล”) ได้ถูกเปิดเผยมายังเรา ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เปิดเผยข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว ที่จะต้องขอความยินยอมและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเขา รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของคุณ

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวมและใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้แก่คุณ
  2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของคุณได้มากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ โปรโมชั่น กิจกรรมและโฆษณา
  4. เพื่อบริหารและดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือภาระหน้าที่ของเราที่จะต้องเก็บรวมรวมข้อมูลของคุณตามกฎหมาย เช่นกฎหมายประกันภัย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. การรักษาความปลอดภัย

  เพื่อความปลอดภัยของคุณ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะพนักงานของเราที่มีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการอัพเดทเทคโนโลยีเป็นประจำ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น อาจมีการถูกเปิดเผย และ/หรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กล่าวแล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลภายนอกอาจรวมถึงผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัยต่อ พันธมิตรทางธุรกิจของเรา สถาบันการเงิน หน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น คปภ. หรือผู้ให้บริการอื่น เช่น ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า ผู้ให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุและสถานที่รับซ่อมยานพาหนะ หรืออื่นๆ ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ใช้บังคับ

 5. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษา

  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามวัถตุประสงค์สำหรับการเก็บและใช้ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดหรือเป็นการอนุญาตตามกฏหมายที่บังคับใช้ ซึ่งสำหรับกรณีส่วนใหญ่นั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาห้าปีภายหลังวันที่สิ้นสุดกรมธรรม์ประกันภัยหรือมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยของคุณ

 6. สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล

  ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น การใช้งานเว็บไซต์ของเรา การรับบริการจากเรา และ/หรือการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของเรา คุณมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เราได้รับมา ได้แก่ สิทธิในการเพิกถอน สิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการแก้ไข สิทธิในการส่งต่อข้อมูล สิทธิในการจำกัดการประมวลผลหรือล้างข้อมูล การเพิกถอนความยินยอมของคุณ การจำกัด การระงับ หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการและ/หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อคุณได้อย่างเต็มที่

 7. ติดต่อเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected] ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่คุณได้ส่งคำถามหรือแบบฟอร์มคำขอ