จุดเด่นความคุ้มครอง

ดูแลทุกการเจ็บป่วยแบบเหมาจ่าย
สูงสุด 1 ล้านบาท

เงินชดเชย กรณีไม่เคลม
สูงสุด 20,000 บาท/ครั้ง

เงินชดเชยรายได้รายวัน
สูงสุด 60,000 บาท/ปี

ดูแลค่าเดินทางวันไปและกลับ
10,000 บาท/ปี

สิทธิพิเศษ ซื้อ OPD เสริม คุ้มครอง
สูงสุด 75,000 บาท/ปี

สิทธิพิเศษ เพิ่มเงินชดเชยรายได้
สูงสุด 60,000 บาท/ปี

ทำไมถึงควรมีประกันสุขภาพเหมาจ่าย

 • สิทธิพิเศษ ซื้อ OPD เสริม คุ้มครองสูงสุด 75,000 บาท/ปี
 • สิทธิพิเศษ เพิ่มเงินชดเชยรายได้กรณีผู้ป่วยใน สูงสุด 60,000 บาท/ปี

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 6-65 ปี
 • เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะต้องมีผู้ปกครองถือกรรม์ประกันภัยสุขภาพของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 กรมธรรม์ และจะต้องซื้อประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่ำกว่าหรือ เทียบเท่ากับผู้ปกครอง
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ผู้เอาประกันภัยต้องตอบคำถามสุขภาพ และผ่านเกณฑ์พิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • สามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเแตกต่างจากแผนของสัญญาหลักได้

เช็คเบี้ยและรายละเอียดความคุ้มครอง

สิทธิพิเศษของผู้สมัคร

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงบอกประวัติสุขภาพ
 • คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท ไม่เคลมมีคืน
 • แบ่งชำระได้เป็นรายเดือน และ 3 เดือน
 • ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท